Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

Historia

Historia

Historia I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu sięga początków XX wieku. W dniu 6 IV 1902 roku Komitet Założycielski, w skład którego weszły: Currant, Kromm, Meyer, H. Liebig ogłosił powstanie zboru. W momencie powstania zbór liczył ok. 200 osób. Jego pierwszym pastorem był A. Majewski, który w październiku 1903 r. przeniósł się do Gniezna. Na jego miejsce przybył C. Rode, który funkcję tę pełnił przez trzy lata. 30 X 1906 roku pastorem zboru został przybyły z Halle Robert Drews, który funkcję tę sprawował przez blisko 40 lat. Przed pierwszą wojną światową zbór zatrudniał kaznodzieję pomocniczego Paula Schilda na stałe mieszkającego w Trzemesznie oraz pracownika misyjnego Jana Petrasza, który działał wśród ludności polskiej w Poznaniu. Rozwój zboru był na tyle znaczny, że w 1910 roku wybudowano kaplicę i kamienicę przy ul. Przemysłowej 48. Przed I wojną światową Kościół Baptystów liczył około 600-800 członków, głównie pochodzenia niemieckiego. Polska społeczność baptystyczna składała się z ośmiu rodzin i kilku małżeństw mieszanych.

zkroniki5

Zmiana granic spowodowana powstaniem niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej wpłynęła na funkcjonowanie zboru. Gdy pod koniec 1919 r. do Niemiec wyjechało ok. 200 osób, w zborze poznańskim pozostało w 638 członków. W okresie międzywojennym niemieckie zbory baptystyczne należały do Unii Baptystów Niemieckich. Natomiast zbory składające się z Białorusinów, Polaków i Ukraińców były zrzeszone w Unii Baptystów Słowiańskich. Przedwojenny zbór poznański prowadził intensywną działalność misyjną, której rezultatem było między innymi założenie zboru w Czerminie koło Ostrzeszowa (1922) i w Katowicach (1923) oraz prowadzenie filii w dziewięciu miejscowościach na terenie Wielkopolski. Pomimo, że zbór w Poznaniu należał do Unii Baptystów Niemieckich, liczebność baptystów pochodzenia polskiego była na tyle duża, że zbór ten zatrudniał polskich kaznodziei pomocniczych, którzy prowadzili regularną pracę duszpasterską wśród Polaków. Przed II wojną światową funkcję tę pełnili: S. Biliński, P. Prokopczuk oraz sędzia K. Libal. Dorywczo służyli kaznodziejowie: R. Szenknecht, L. Miksa, A. Miksa i K. Strzelec.

Po zakończeniu II wojny światowej przesiedlenia ludności niemieckiej znacznie zakłóciły życie społeczności baptystów. Jednakże okupację hitlerowską przetrwali polscy członkowie wspólnoty, na których w istniejących warunkach spoczęła odpowiedzialność za głoszenie Slowa Bożego. Wkrótce do Poznania przybyli baptyści – repatrianci ze Wschodu. Po wyjeździe dotychczasowego pastora R. Drewsa, przewodnictow zboru 20 czerwca 1946 roku objął Jan Pancewicz. zkroniki1Ciężkim ciosem dla Kościoła Baptystów było przejęcie przez władze komunistyczne budynku kościelnego, który początkowo użytkowany był przez Miejski Oddział Informacji i Propagandy. Później wykorzystywały go różne instytucje państwowe: Liceum Ogólnokształcące, Kuratorium, Dom Kultury, itd. W latach 1946 – 62 trwały uporczywe starania o odzyskanie zagrabionej własności. Niestety w ówczesnych warunkach realnego komunizmu starania te nie przyniosły żadnych rezultatów. Nabożeństwa musiały odbywać się w prywatnym mieszkaniu kaznodziei, salach wynajmowanych od pokrewnych wyznań bądź pod gołym niebem.

 

zkroniki7W 1962 r. zbór uzyskał wykorzystywany do dziś budynek przy ul. Grunwaldzkiej 53 – byłą kostnicę Szpitala im. Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Trudności finansowe i majątkowe nie powstrzymywały jednak rozwoju Zboru. W okresie sprawowania urzędu pastora przez J. Pancewicza społeczność baptystyczna w Poznaniu liczyła ok. 70-80 osób.

W Wielkopolsce zbór posiadał filie między innymi w Kuźnicy Myśliborskiej (k. Bralina), Wernikopolu (pow. Kępno), Nowym Klukomie (pow. Choszczno). W 1964 roku pastorem zboru został Stefan Rogaczewski. Pod jego przewodnictwem Zbór włączył się aktywnie do współpracy ekumenicznej na terenie miasta Poznania i Wielkopolski. W ramach działalności ekumenicznej, w którą wiele osobistego wysiłku i pracy wkładał pastor S. Rogaczewski podtrzymywano kontakty z Zakonem Dominikanów, redakcją miesięcznika „Więź”, Zespołem Ekumenicznym „Unitas”, Kościołem

zkroniki4Polsko-Katolickim oraz z wyznaniami protestanckimi: głównie Kościołem Metodystów i Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. W drugiej połowie lat 70-tych wielkim wydarzeniem w życiu wspólnoty baptystycznej była wizyta słynnego ewangelisty baptystycznego z USA Billy Grahama, który gościł w Poznaniu w dniach 9-10 X 1978 roku. W 1979 r. po odejściu Stefana Rogaczewskiego pastorem zboru został Stanisław Blank. W latach osiemdziesiątych liczebność zboru zwiększyła się do ok. 100 osób. W tym okresie zbór założył dwie filie: w Koninie i Gnieźnie. W latach osiemdziesiątych filia w Koninie przekształciła się w samodzielny zbór, a w latach dziewięćdziesiątych samodzielny zbór powstał w Gnieźnie.

 

W latach 1989-2002 pastorem Zboru był Piotr Zaremba. Upadek komunizmu wydatnie przyczynił się do dynamicznego rozwoju poznańskiej społeczności baptystów. W latach 1989-02 liczebność zboru podwoiła się. W 1996 roku powstał II Zbór Kościoła Baptystów w Poznaniu, którego pastorem jest Piotr Ożana. Zbór ten odzyskał dawną kaplicę baptystyczną przy ul. Przemysłowej 48. W październiku 2002 roku powstał kolejny III Zbór Baptystyczny w naszym mieście pod przewodnictwem dotychczasowego pastora I Zboru, Piotra Zaremby.

Od października 2002 roku pastorem I Zboru jest Grzegorz Wojno. W najnowszym okresie historii Zboru aktywność jego członków wyraża(ła) się między innymi w organizowaniu letnich kursów języka angielskiego, współpracą z amerykańską Fundacją Wheels for the World rozprowadzającą wózki inwalidzkie, zaangażowaniem w misyjnym stowarzyszeniu Gedeonitów, Fundacji Ewangelizacji Dzieci, działalności w Baptystycznym Stowarzyszeniu Edukacyjnym oraz pracy kulturalno-charytatywnej wśród dzieci w prowadzonej w ramach Klubów Dobrej Nowiny. Warto wspomnieć, że Zbór angażował się w regularną pomoc dla bezdomnych współpracując na tym polu z fundacją Bread of Life.

Obecnie Zbór liczy blisko stu członków, prowadząc działalność na wielu obszarach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce służby