Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu

W świetle Prawa

Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, określany także nazwą Kościół Baptystyczny, jest wspólnotą chrześcijan, których wiara oparta jest na nauce Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, tak jak to jest wyrażone w Wyznaniu Wiary Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Kościół jest niezależny od władz świeckich i duchownych, rządzi się prawem własnym i podjętymi na jego podstawie uchwałami. Sytuację prawną Kościoła reguluje:
– ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1995 r., nr 97, poz. 480 z późn. zm.)
Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – z dnia 1 października 2005 r.
– inne przepisy kościelne, w tym w szczególności regulaminy poszczególnych zborów.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, będący samodzielną, lokalną społecznością członków Kościoła. Zbory są autonomiczne w swych decyzjach w ramach obowiązujących ich przepisów prawnych i działają na zasadach demokratycznych.

Zbór funkcjonuje poprzez dwa podstawowe organy, którymi są: Konferencja Zboru i Rada Zboru.

Konferencja Zboru jest najwyższym organem Zboru, a w jej skład wchodzą wszyscy jego członkowie z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach członka. Do głównych kompetencji Konferencji Zboru należy w szczególności: powoływanie i odwoływanie Rady Zboru oraz jej Przewodniczącego, powoływanie i odwoływanie duchownych ordynowanych, przyjmowanie sprawozdań rocznych Rady Zboru, podejmowanie decyzji w sprawie obrotu majątkiem nieruchomym Zboru, podejmowanie decyzji w sprawach przedłożonych przez Radę Zboru oraz innych sprawach przewidzianych Regulaminem Zboru.

Rada Zboru natomiast jest organem wykonawczym Zboru. Składa się ona z co najmniej trzech osób wybranych przez Konferencję Zboru na kadencję nie dłuższą niż cztery lata. Do właściwości Rady Zboru należy w szczególności: odpowiedzialność za biblijne nauczanie i duchowy rozwój Zboru, kierowanie działalnością Zboru, wykonywanie uchwał Konferencji Zboru, reprezentowanie Zboru na zewnątrz, a także inne zadania przewidziane Regulaminem Zboru.
Kościół baptystyczny w Polsce składa się obecnie z około 86 zborów i 20 ich placówek.

Okręgi Kościoła Zbory Kościoła zorganizowane są w Okręgi Kościoła. Okręg Kościoła jest jednostką organizacyjną Kościoła powołaną do wspierania skupionych w nim Zborów, koordynacji ich działań oraz realizowania zadań wykraczających poza możliwości pojedynczego Zboru. Okręgi również funkcjonują na zasadach demokratycznych, poprzez dwa podstawowe organy. Pierwszym oraz najwyższym organem Okręgu jest Konferencja Okręgu, złożona z delegatów zborów należących do danego okręgu. Drugi natomiast to Rada Okręgu będący organem wykonawczym Okręgu, złożony z 3 do 7 członków wybranych przez Konferencję Okręgu.

W chwili obecnej istnieje w Polsce 9 okręgów Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Kościół jako całość
Organami Kościoła jako całości, będącego związkiem (unią) zborów są: Krajowa Konferencja Kościoła, Rada Kościoła, Prezydium Rady Kościoła i Komisja Rewizyjna Kościoła. Krajowa Konferencja Kościoła jest najwyższą władzą stanowiącą Kościoła, złożoną z: delegatów zborów, Przewodniczących Rad Okręgu, członków Rady Kościoła, byłych Przewodniczących Rady Kościoła, rektorów seminariów i szkół teologicznych Kościoła, jeżeli są członkami Kościoła oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kościoła.
Rada Kościoła jest organem wykonawczym Kościoła powoływanym przez Krajową Konferencję Kościoła. Rada Kościoła składa się z: Przewodniczącego Rady Kościoła wybranego na kadencję Rady Kościoła przez Krajową Konferencję Kościoła, spośród kandydatów będących pastorami, którzy przedstawili program rozwoju Kościoła oraz z członków wybranych przez Konferencje Okręgów.

Prezydium Rady Kościoła natomiast to organ zarządzający bieżącymi sprawami Kościoła w okresie między posiedzeniami Rady Kościoła. Składa się on z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Kościoła oraz z dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Rady Kościoła spośród członków Rady Kościoła.

Organem kontrolującym działalność Kościoła jako całości, Okręgów Kościoła, Zborów Kościoła oraz innych kościelnych jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z prawem jest Komisja Rewizyjna. Do jej kompetencji należy ponadto kontrola działalności finansowej i gospodarczej Kościoła jako całości. Komisja Rewizyjna Kościoła składa się z pięciu członków wybranych przez Krajową Konferencję Kościoła i jednocześnie nie będących członkami Rady Kościoła.

Duchowni Kościoła powinni reprezentować wysokie biblijne kwalifikacje duchowe, moralne i intelektualne, dając rękojmię prawidłowego wykonywania zadań duszpasterskich i misyjnych oraz posiadający dogłębną znajomość Pisma Świętego. Duchownymi Kościoła Baptystycznego, powoływanymi przez Konferencje poszczególnych Zborów są:
pastor – pełni funkcje duszpasterskie i kaznodziejskie w zborze, może nim zostać jedynie mężczyzna będący członkiem Kościoła, po ukończeniu 25 roku życia, z co najmniej 6-letnim członkostwem w Zborach Kościoła oraz po spełnieniu określonych wymagań, w zborze może działać kilku pastorów;
misjonarz – to duchowny spełniający różnorodne posługi we współpracy z pastorami Zboru;
diakon – podobnie jak w przypadku misjonarza, to duchowny spełniający różnorodne posługi we współpracy z pastorami Zboru;
wikariusz – to duchowny przygotowujący się do pełnienia urzędu pastora.